ТОП Новини


Кметът на Кърджали инж. Хасан Азис се срещна с представители на регионалните колегии на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. В срещата участие взеха и архитектите Иван Димчев и Олег Николов, които са пряко свързани с Общия устройствен план на Кърджали, съобщават от пресцентъра на Община Кърджали.
Акцент в разговорите бе ситуирането на новата спортна зала на Кърджали. Представени бяха 4 предложения, по които се работи от страна на общината през последните месеци. Бе предложена и нова възможност за местоположение на залата от страна на представителите на регионалните колегии. Става дума за площадка, която се намира зад настоящата спортна зала, но предстои вариантът да бъде обстойно разгледан, а площадката обследвана дали може да поеме капацитета на такава зала.
Разговори бяха водени и за възможността да бъдат реализирани проекти за покриване на дерето в Кърджали, в района на пазара.
Участниците в срещата се запознаха с 4 варианта за покриване на дерето в участъка между бул. „България” и Кръговото на пазара. В идейните варианти не се предвижда високо строителство, а по-скоро зони за паркиране и ниско застрояване.

Предстои да бъдат проучени вариантите и съобразени с настоящото законодателство.
В рамките на срещата акцент бяха и новите възможности за уплътняване на града и предвиждане на варианти за разрастване. Коментарите бяха съсредоточени върху зоните по левия бряг на река Арда, както и в близост до стадион Горубсо.
Актуални проблеми на градския трафик и възможности за решението им бяха другите въпроси на вниманието на кмета инж. Хасан Азис и представителите на двете камари.
Бе коментиран и въпроса за преминаването на едносменен режим на училищата от 2020 година и необходимостта от обновяване и реконструкция на някои стари училищни сгради в Кърджали.
24rodopi.com
Секретарят на кърджалийската Общинска администрация Сезгин Бекир защити докторска дисертация на тема „Его състояние и житейски позиции в професионалната реализация на личността”.
Защитата се състоя вчера в сградата на Института по математика и информатика в София. Там той представи автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление „Психология”, с научна специалност „Обща психология (Психология на личността)”, отбелязват от пресцентъра на Община Кърджали.
Научен ръководител при изработката на дисертацията е доц. д-р Ергюл Таир Реджеб, рецензенти - проф. д-р Румяна Божинова и проф. д. пс. н. Снежана Илиева.
След успешно представената тема единодушно комисия от Българска академия на науките /Институт за изследване на населението и човека”, департамент „Психология”/ гласува да му бъде присъдено научното звание „доктор”.
На публичната защита присъстваха кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис и заместниците му Мюмюн Али и Тунджай Шюкрю.
24rodopi.com
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ ще внедри модерна апаратура за 1 500 000 лева през настоящата година. Най-много средства в една от най-големите болнични заведения в Южна България ще постъпят по проекта за трансгранично сътрудничество с болницата в гръцкия град Комотини, за което 24rodopi.com вече информира. Министерството на здравеопазването ще отпусне 450 000 лева за подмяна на шест апарата за хемодиализа.
Новината съобщи пред медиите изпълнителният директор на здравното завадение проф. д-р Тодор Черкезов.
Кърджалийската болница ще получи още 140 000 лева за инсталация за унищожаване на медицински отпадъци. Средствата също са от Министерството на здравеопазването. Инсталацията ще бъде използвана и от общинските болници в региона.

24rodopi.com
След като губи пари и обществено доверие с продажбата на хотелски комплекс „България“ и прилежащите му апетитни търговски обекти, Община Кърджали се забърква в още един скандал - „Търговия - К“.
На 17.12.1998 г. Община Кърджали, представлявана от кмета Расим Муса, е сключила Договор за продажба на 80 % от капитала на „Търговия-К” ЕООД Кърджали, по реда на чл. 25 от ЗППДОбП/отм./ с “Рила-98”ООС Кърджали, преобразувано с Решение на ОС гр. Кърджали в „Рила-98” АД Кърджали през м. март 1999 г.
Приватизационната сделка е подписана при следните параметри:
Цена в размер на 536 678 лв. (деноминирани);
Начална вноска в размер на 10 % от цената, равняваща се на 53 668 лв., платима към датата на сключване на договора;
Остатък от цената по сделката в размер на 483 010 лв. разсрочен за изплащане за срок от 8 години без гратисен период;
Инвестиции в размер на 170 000 лв. за период от 3 години;
Работни места 38 броя за период от 3 години;
Задължение за изкупуване на неизкупените от лицата по чл. 5, ал.2 от закона дялове от 20 на сто на достигната на преговорите цена за 1 един дял.
Разсрочената част от цената по сделката в размер на 483 010 лв. е обезпечена със залог на дялове в полза на Община Кърджали.
В активите на дружеството са включени комплекс “Рили”с обща застроена площ 790.50 кв.м., супермаркет “Зорница” с площ както следва: първи етаж 1202 кв.м. и полуподземен етаж с площ 1253. 60 кв.м.; Склад № 5 в район ж.п. гара с площ 162.62 кв.м. и част от административна сграда на ул. “Ив. Вазов № 2, включваща втори етаж с площ 250.40 кв.м., и част от IV етаж с площ 220.10 кв.м.
Всички договорености в хода на преговорите с потенциалния купувач са включени в договора за продажба.
На 30.12.1999 г. е подписан и договора за продажба на 20 % от капитала на дружество с правоимащи лица по чл.5, ал.2 от ЗППДОбП/отм./ на преференциална цена от 43 312 лв., платени еднократно при сключване на сделката.
Проблемите по сделката са започнали през м. април 2002 г., когато от купувача е направено последното частично плащане.
В тази връзка е направено предложение до Общинския съвет за предприемане на мерки спрямо купувача и с Решение № 104-а от 19.09.2002 г. на Общински съвет Кмета на общината е упълномощен и задължен да сключи договор за встъпване в дълг на “Търговия - К” ООД Кърджали в дълга на “Рила-98” АД Кърджали по приватизационния договор за продажба на 80 % от капитала на “Търговия-К” ООД, с цел продажба на обекти от комплекс “Рила” собственост на дружеството, за погасяване на задължения на купувача по приватизационния договор. Решението е включвало и задължение за предявяване на съдебни искове спрямо “Рила-98” АД Кърджали, включително и действия за разваляне на приватизационната сделка, обявяване в несъстоятелност на купувача и нищожност на сделката в случай, че между страните не бъде постигната съгласуваност за сключване или изпълнение на договора за встъпване в дълг.
В изпълнение на решението на Общинския съвет на 21.10.2002 г. между Община Кърджали и “Търговия- К “ ООД Кърджали е подписан договор за встъпване в дълг, съгласно който “Търговия –К” ООД Кърджали в качеството си на солидарен длъжник с “Рила-98” АД Кърджали е задължено след продажба на търговски обекти да заплати на общината дължима сума по договора в размер на 141 848 лв.
Със Заповед № РД-09-453 от 24.10.2002 г. на Областния управител на Област Кърджали е спряно изпълнението на Решение №104-а от 19.09.2002 г. на Общинския съвет в частта, касаеща встъпването в дълга, като незаконосъобразно.
С Постановление от 30.10.2002 г. на Районна прокуратура гр. Кърджали е разпоредено на Кмета на Община Кърджали да прекрати процедурата по обявения за 04.11.2002 г. търг с тайно наддаване за продажба на търговски обекти от к-с “Рила”.
По образуваното административно дело има влязло в сила Решение на ВАС, с което е отменено решението на Общинския съвет - Кърджали в частта, отнасяща се до встъпването в дълга на “Рила-98” АД Кърджали.
С молба на Община Кърджали от м. май 2003 г. до Районен съд - Кърджали е поискано осъждането на “Рила-98” АД Кърджали за дължимата сума от 245 575 лв. и издаването на изпълнителен лист в полза на общината.
С Определение № 65 от 04.06.2003 г. на Кърджалийския Районен съд купувачът по сделката “Рила-98” АД Кърджали е осъден да заплати дължимата сума от 245 575 лв. и е издаден Изпълнителен лист в полза на Община Кърджали, въз основа на който е образувано изпълнително производство. С образуването на изпълнителното производство е поискано налагането на запор на всички банкови сметки и парични средства в касата на дружеството. След налагане на запора изпълнителното производство е спряно по искане на Кмета на Общината с оглед на предприемане на действия за предсрочно предявяване на цялата дължима сума по сделката.
Издаденият изпълнителен лист в полза на общината за сумата от 245 575 лв. е оспорен от страна на купувача. Съдебното производство е спряно след писмен сигнал от страна на кмета на общината до Районна прокуратура за констатирани данни за извършено престъпление и от Окръжна следствена служба е образувано следствено дело.
Във връзка с намеренията на общината за предприемане на действия за разваляне на приватизационната сделка е направена консултация с правният отдел на Софийска общинска агенция за приватизация за изясняване на процедурата за разваляне на договора.
Такава възможност е съществувала и кмета на общината Румен Димитров е бил запознат. Документите за разваляне на сделката са били изготвени, но не са били подписани и действия не са предприети.
Същевременно през 2003 г./м. април и м. юли/ от страна на “Рила-98” АД Кърджали са предприети действия за увеличаване на капитала на приватизираното дружество с цел да се намали общинското участие, в случай, че бъдат предприети действия за разваляне на приватизационната сделка. Решенията на общото събрание за увеличаването на капитала на дружеството приети в нарушение на Търговския, са вписани от съда. За обявяване недопустимостта и нищожността на направените вписвания е сигнализирана Окръжна прокуратура- Кърджали.
Поради системно неизпълнение на договорното задължение за заплащане на дължимите парични задължения по праватизационната сделка, и с цел обезпечаване на вземането по договора, от страна на Община Кърджали са предприети действия, и е учредена законна ипотека върху активите на приватизираното дружество „Търговия-К” ООД Кърджали, на основание приетите промени в ЗПСК, обн. В ДВ, бр. 72/2006 г.
На 07.02.2007 г. от “Търговия- К” ООД Кърджали са преведени 200 000 лв., за погасяване на задължения по приватизационния договор, от която сума са погасени частично дължими неустойки, съгласно изискванията на ЗЗД за поредност на вземанията – неустойки, лихви и главници.
С молба до Районен съд гр. Кърджали изх. № 11-03-235 от 11.03.2008 г., Община Кърджали иска осъждането на длъжника “Рила-98” АД Кърджали за изплащане на всички задължения по приватизационния договор възлизащи в размер на 874 531 лева за периода 04.04.2002 г. – 26.02.2008 г., и издаване на изпълнителен лист в полза на общината за следните суми:
Главници - 395 583,95 лева;
Лихви по главници 50% от ОЛП - 20 890,84 лева;
Законни лихви - 170 564,21 лева;
Неустойки - 287 492,60
С определение № 104 от 25.03.2008 г. на Районен съд Кърджали купувачът по сделката е осъден да заплати сумата в размер на 587 039 лева. Молбата на общината в частта на неустойките в размер на 287 492 лева не е уважена. На 27.03.2008 г. е издаден изпълнителен лист за сумата от 587 039 лева в полза на общината, въз основа на който е образувано изпълнително производство. Изпълнението е възложено на частен съдебен изпълнител.
С последваща искова молба от 2009 г. от Община Кърджали са предявени неустойки по договора в размер на 435 286 лева, дължими за периода от 04.04.2002 г. до 09.03.2009 г.
На 07.04.2009 г. в полза на Община Кърджали е издаден изпълнителен лист за сумата от 435 286 лева. От купувача по сделката е заведено дело пред КОС за оспорване на сумите по изпълнителния лист, и с решение на съда не се признават за дължими от купувача суми в общ размер на 308 780 лева. Решение на КОС Кърджали е обжалвано от страна на общината пред Апелативен съд – Пловдив, и с Решение № 835 от 15.12.2010 г. на същия съд е потвърдено решението на КОС – Кърджали. Решението на Апелативен съд Пловдив е обжалвано от общината пред Върховен касационен съд. С Определение № 802 от 20.12.2011 г. ВКС не е допуснал касационно обжалване, което определение не подлежи на обжалване.
С решение № 202 от 16.08.2010 г. на КОС Кърджали е признато искането на Рила-98” АД Кърджали – със сумата от 200 хил. лева, внесени на 07.02.2007 г. да бъдат погасени дължими главници по вноски по приватизационния договор.
В първата част: Община Кърджали договори 1 209 162 лева за хотел „България“, в хазната влязоха само 282 813 лева - тук
(Следва)
24rodopi.com
Крумовград е в плен на река Крумовица! Това бе водещата новина на 24rodopi.com и „24х7 Родопи“ точно преди една година.
Припомняме, че нивото на р. Крумовица се покачи с над 1,5 м. Залети бяха много земеделски имоти и помпената станция за питейна вода на Крумовград. По-късно водата проби и в града.
24rodopi.com
Православната църква почита паметта на Атанасий Велики. Той е роден през 295 година след Христа в египетската столица Александрия. Син на бедни християни, Атанасий получил добро образование. На 24-годишна възраст бил ръкоположен за дякон от Александрийския архиепископ Александър.
Атанасий участвал в прочутия вселенски събор в Никея, който му донесъл световна слава на богослов. Най-вече заради откритата му борба срещу свещеника Арий, който смятал, че Христос е по-нисш от Бог отец. Благодарение и на Атанасий, Арий бил отлъчен от църквата.
След смъртта на архиепископ Александър християните единодушно избрали Атанасий за негов заместник в Александрия. Атанасий Велики починал на 2 май 373 година.
"Дойде ли Атанасовден, идва и пролетта" - казват българите. В Родопите е известен изразът „Атанас гелди, йаз гелди".
В народните представи Свети Атанасий господства над зимните студове, над снеговете и ледовете. Легендата разказва как Атанасий, облечен с копринена риза, отишъл в планината на бял кон и се провикнал: "Иди си, зимо, идвай пролет".
Според българската народна традиция на Атанасовден се коли черна кокошка. Приготвя се с ориз и се раздава на роднини и съседи против лоши болести. Перата на птицата задължително се запазват, защото се вярва, че притежават лечебна сила. На някои места в България на този ден се палят огньове, които всички прескачат за здраве.
На Атанасовден жените не бива да шият и плетат, защото се смята, че ако се убодат, няма да зарасне лесно. Не се вари боб и леща, за да не се разболеят децата.
На днешния ден празнуват всички, които носят имената Атанас, Атанаска, Начо, Таньо, Тинка. В превод от гръцки език Атанас означава "безсмъртен".
24rodopi.com

Държавата прави опит да събуди "спящите акции", които милиони от нас купиха при масовата приватизацията.  Много от собствениците на бонови книжки не са наясно - притежават ли нещо или не?
Целта на финансовото министерство е да събуди както спящите акции, така и собствениците на бонови книжки като тези, които отлежават в гардеробите някъде, съобщи bTV.
По предварителни разчети около 2 милиона българи притежават акции чрез тези бонови книжки за около 2 милиарда лева.
Масовата приватизация от 1996 мина под мотото „Предприятия за милиарди, създадени с общ труд, ще сменят собствениците си”.
Идеята днес е всеки собственик на акции да ги прехвърли към избран от него инвеститор в рамките на една година. Ако не го направи, спящите книжа автоматично ще отидат в специално създаден фонд.
Собствеността като дял във фонда ще се пази 5 години. Но ако и след това собственикът не си ги потърси, парите му ще се национализират и ще отидат в Сребърния фонд.
Според брокери идеята е добра.
„Дори хартията да е изгоряла, да е изчезнала, да не могат да я намерят в гардероба, ако хората дори имат само спомен, че са участвали в масовата приватизация, могат да проверят дали те нещо притежават”, посочва Димитър Георгиев – брокер.
В момента таксите, които трябва да се платят за прехвърляне на акциите, често пъти са по-големи от стойността им. От Централния депозитар, където се съхраняват данни за всички книжа, коментираха, че таксите ще бъдат намалени.
„Да ги изровят от гардеробите, дюшеците, да се подсетят. Всъщност хората дори и 20 лева да вземат срещу тези акции, ще са им от полза”, отбелязва Васил Големански – изпълнителен директор на Централния депозитар.
Ако обаче се окаже, че акциите са от фалирали предприятия, които никак не са малко, тогава семейството не притежава нищо. По по-голямата част от сметките не е имало движение повече от 20 години.
Снимка: btvnovinite.bg

24rodopi.com

Брюксел моли Белград да влезе в ЕС, ние се молихме на ЕС като просяци. Каквито сме и днес.
Само преди 35 години Югославия играеше същата геополитическа игра със Запада и Изтока по рецептата на Йосип Броз Тито. Въпреки ултиматума на Сталин, не скъса със Запада. Въпреки милиардите западни заеми, остана партньор на Москва. В резултат на което сърби, хървати, словенци, босненци, даже и кръвните ни братя в Македония, имаха стандарта на западноевропейците и свободата да работят и пътуват по света.
За сърбите държавният интерес и националната чест са над всичко, българите сме царе по раболепие и продадени каузи.
Народ, който търпи като вол, мълчи като риба и избира слуги, е обречен да вегетира.
Че никога няма да стигнем американците, това е ясно и на дебилите. Но кога ли ще стигнем сърбите?
Велизар Енчев, Фейсбук

24rodopi.com
380 безпризорни кучета са минали през Общинския приют в Кърджали в рамките на миналата година, като данните не обхващат последния месец декември. 149 улични животни са били прибрани от селата, докато в областния град те са били 231. Тези данни съобщи за 24rodopi.com главният експерт в отдел „Опазване на околната среда” в Общинската администрация Анжела Василева.
За сравнение, през 2017 година през приюта са преминали 263 кучета.
Всички четириноги са били обезпаразитени и кастрирани. Поради капацитета на приюта обаче, след 7-дневен престой кучетата се връщат на местата, откъдето са били прибрани.
Едва 32 животни са били осиновени след престой в „Дай лапа” през м.г. През предходната година техният брой е бил 60. Припомняме, че тогава 24rodopi.com организира кампания съвместно с Общинския приют под надслов „Осинови ме, аз съм приятел”.
В същото време зачестяват оплакванията от страна на граждани за агресивни кучета по кварталите. Последният случай бе от района на Пазара в Кърджали. Жители на улица „Добруджа” се оплакаха, че ги е страх да пускат децата си навън заради нападащи кучета.

24rodopi.com

Градската структура на ДПС в Ардино проведе своето отчетно събрание, съобщиха от пресцентъра на партията. На събитието в заседателната зала на общината присъстваха областният лидер на ДПС инж. Изет Шабан, кметът на общината Ресми Мурад, председателят на Младежката организация на ДПС в Ардино Левент Джебеджи, председателят на местното общинско женско дружество на ДПС Зюлфие Ибрямова.
Председателят на градската организация и шеф на Общинския съвет Сезгин Байрям представи накратко дейността на общинската структура и отчете ежегодното увеличение  на членовете й. „Уважаеми съпартийци, винаги е имало опити за нашето разединяване и противопоставяне. Но достатъчно дълго сме устоявали на ветровете на времето. Не сме партия еднодневка, ние сме партия на действието. Ние сме хора с позитивна и положителна енергия. Ние сме хора с идеи, отговорни сме, ние отстояваме разумни позиции и най-важното ние не разделяме, а обединяваме“, заяви Сезгин Байрям. Той благодари за подкрепата и работата от страна на ръководството на общинската структура, на всички членове и симпатизанти на ДПС в Ардино.
Кметът на общината Ресми Мурад също благодари за единството, заедността и активността на всички членове на градската организация. Той запозна присъстващите с параметрите на Бюджет 2019. „Като член на градската организация за мен е особено важно да бъда тук сред вас и да чуя вашите предложения. Градската структура на ДПС е органът, който ще даде насоките за нашата работа. Ние ще продължаваме да работим усърдно за благото на всички жители на територията на общината“, заяви Ресми Мурад.
Годишни отчетни събрания се проведоха и в местните структури на ДПС в Кроячево, Светулка, Ахрянско, Търносливка и Бистроглед. По време на срещите бе обсъдена актуалната политическа ситуация у нас, както и реалните проблеми на избирателите.
24rodopi.com
Най-малкият от тримата братя, които бяха задържани за наркофермата в Голобрад, ще отговаря в съда за плантацията. 32-годишният мъж е обвинен в засаждане и  отглеждане на наркотични растения, както и за държане на дрога, съобщиха за „24х7 Родопи” от прокуратурата в Кърджали.
Разследването е приключило като всички събрани доказателства са насочили обвинителния акт срещу 32-годишния мъж, посочиха още от държавното обвинение.
Припомняме, че трима братя бяха задържани първоначално след акция на полицията в ардинското село Голобрад. Бяха проведени разпити на свидетели, а назначената експертиза трябваше да даде заключение за вида на растенията и количеството на съдържащото се наркотично вещество в тях.
Припомняме, че Г., Г. и Т. Х. бяха задържани на 21 септември м.г., след като криминалисти от полицейските управления в Ардино и Кърджали разкриха домашна наркоплантация за отглеждане и обработка на марихуана.
В стопанска постройка в село Голобрад полицаите открили обрана и окачена да съхне част от нарко реколтата. Иззети бяха 350 грама сухи съцветия от наркотика, готови за употреба и 5,6 кг полусуха листна маса. В дворното място е имало засети растения от същата дрога, като ожънатата зелена маса бе 8,3 кг.
В полицейското управление за срок до 24 часа бяха задържани тримата мъже на 32, 34 и 38 години. По първоначални данни, водеща фигура в производството е най-малкият, посочиха тогава от полицията.
32-годишният Г. Х. живеел в Голобрад и помагал на баща си в отглеждането на около 30 крави, разкриха за „24х7 Родопи” жители на ардинското село. „Не можем да повярваме, че са решили да се занимават с такива неща. Шокирани бяхме при акцията на полицията”, разказаха местни.
Двамата по-големи братя на Г. живеят в Кърджали и Прилепци.
На снимката: Канабисът в плантацията, снимка МВР
24rodopi.comВ Кърджали пристигна компостираща инсталация за преработка на зелени отпадъци в тор. Тя е осигурена  по инвестиционен проект по подписана спогодба между Република Корея и Република България. Инсталацията на стойност 600 000 евро бе транспортирана до регионалното депо за битови отпадъци  край Вишеград с четири контейнера, а разтоварването й започна малко преди обяд в четвъртък.
Тя има капацитет за обработване на три тона отпадъци и се очаква да заработи до месец, каза зам.-кметът на община Кърджали инж. Катя Митовска. С пускането й в експлоатация се очаква да бъде намален капацитета на зелените отпадъци, депонирани в регионалното депо и така да се облекчи неговата работа.
Към момента депото приема между 100 и 120 тона различен тип отпадъци на денонощие, като работи с единствената си изградена по проект клетка и обслужва осем общини. Оператор на регионалното депо за отпадъци  е фирма „Зауба” ЕАД.
Инж. Митовска добави, че при сглобяването на компостиращата инсталация ще участват представителите на корейската фирма, работещи по инвестиционния проект.
Веселина Танчева, началник отдел  „Опазване на околната среда” в общинска администрация Кърджали, уточни, че предстои да бъдат обучени и  кадри, които да работят с нея и това ще стане под прякото ръководството на корейските представители.  Необходимите хора за тази дейност са от 3-ма до 5-ма души.
24rodopi.com341 343-ма са с по постоянен адрес в 468 населени места в област Кърджали към 15 януари т. г. В същия период на м. г. са били 337 994.
По настоящ адрес в 7-те общини в момента има 169 982 души. Миналата година са били 167 222 души.
Това сочат последните данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“.
В област Кърджали живеят 151 113 души, това пък са данните на Националния статистически институт.
Според НСИ населението на областния град наброява 43 182 души.
24rodopi.com
„Комисията следва да гарантира, че поетите задължения от която и да е институция или страна-членка ще бъдат изплатени на бенефициентите“

На 16 януари по време на Пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург бе разгледано предложението за регламент за защита на бюджета на ЕС в случаите на широко разпространено незачитане на върховенството на закона в отделните държави-членки. Това досие бе разработено съвместно от Комисията по бюджети и Комисията по бюджетен контрол на Европарламента. Българският евродепутат Неджми Али бе докладчик от АЛДЕ от страна на Комисията по бюджетен контрол. Дебатът по темата в Пленарна зала бе открит с изказване на г-н Гюнтер Йотингер, комисар по бюджет и човешките ресурси.
Неджми Али започна изказването си като подчерта, че за да може да бъде постигната ефективната защита на бюджета и финансовите интереси на ЕС в следващата Многогодишна финансова рамка (МФР, 2021-2027 год.), е необходим нов регламент, който да действа не толкова като механизъм за санкции, а по-скоро като инструмент, гарантиращ доброто финансово управление. По този начин, българският евродепутат изтъкна факта, че досието се отнася стриктно до бюджета на ЕС и съответно правната рамка на предложението на Европейската комисия (ЕК) трябва да бъде съблюдавана.
Н. Али поясни и техническите понятия, залегнали в проектодоклада на Парламента. „В предложения регламент, терминът „върховенство на закона“ включва всички ценности, залегнали в Член 2 от Договора за функциониране на ЕС и в критериите от Копенхаген за членство в Съюза, както и основните права на всички граждани“. Той наблегна и на последствията от незачитането на този фундаментален принцип. „В този контекст, широко разпространеното незачитане на върховенството на закона може да окаже негативен ефект както върху принципите на добро финансово управление, така и върху защитата на финансовите интереси на ЕС“. Това би имало негативен ефект върху всички граждани на Съюза.
Неджми Али обърна внимание и на един от най-обсъжданите елементи от предложението за регламент - за създаването на експертен панел, който да предоставя становища на Комисията при случаи на незачитането на върховенството на закона в дадена страна-членка. „ЕК следва да създаде Консултативен панел, съставен от независими експерти, които да изготвят ежегодни независими оценки за ситуацията с върховенството на закона във всички държави-членки и да подпомагат Комисията при идентифицирането на случаи на широко разпространено незачитане на върховенството на закона. При вземане на решения, ЕК следва да се съобразява със становищата на Панела“.
Неджми Али подчерта и необходимостта за даването на допълнителни гаранции на крайните получатели на финансов ресурс или бенефициентите, че са защитени в случаи на задействането на санкции срещу институциите в тяхната държава. За постигането на тази цел, в регламента са представени редица мерки. „Комисията следва да гарантира, че поетите задължения от която и да е институция или страна-членка ще бъдат изплатени на бенефициентите“, каза евродепутатът от АЛДЕ.
Неджми Али завърши като се спря на един от елементите от предложения регламент, който е от голямо значение за Европейския парламент като институция. „Една от най-позитивните характеристики на този регламент е, че Парламентът е поставен наравно със Съвета на ЕС в процеса на налагане и премахване на съответните мерки. Комисията ще отправя предложение към Парламента и Съвета на ЕС за прехвърляне на дадена сума към бюджетния резерв в следствие на незачитане върховенството на закона в съответната страна-членка, което предложение влиза в сила само ако двете законодателни институции не го отхвърлят“. По този начин ще се гарантира демократичността и прозрачността на процеса, като гласът на европейските избиратели ще бъде представен директно в преговорите по възможните мерки.
24rodopi.com
Дупки, разбит асфалт и павета, кал, изронени кърпежи, редувани с черен път…
Това е „улица”. Тоест води се на документ така. След няколко месеца обаче нещата ще се променят.
350 000 лева ще бъдат вложени в ремонта на един от най-окаяните пътни участъци в Кърджали. Става въпрос за „Индустриална” в „Складова промишлена зона-Изток”. Част от държавната субсидия, Общинска администрация пренасочва за ремонта на улицата.
По пътя ежедневно преминават около 2 500 работници от 80-те фирми, ситуирани в Източната промишлена зона на областния град.

24rodopi.com
Семейството, настанено за лечение след консумация на месо с трихинелоза, е изписано от клиниката по инфекциозни заболявания в Пловдив. Тримата в момента продължават лечението си в домашни условия, научи 24rodopi.com.
До дни пък ще станат ясни резултатите на останалите, за които има съмнения, че са се заразили с опасната бактерия.
Както вече писахме, 55 души са консумирали заразено с трихинелоза месо в Крумовградско.
Поименни списъци на всички, яли от опасното дивечово месо, бяха изпратени до личните лекари и бе предприето медикаментозно лечение на хората.
Предстои да бъдат взети кръвни проби на всички 55 души, които ще бъдат пратени за изследване в специализирана лаборатория в столицата. Триседмичен е инкубационният период на опасния паразит. След изследванията ще се прецени кои пациенти да продължат с по-сериозно лечение.
Както 24rodopi.com първи писа, семействата на ловци от две дружинки от селата Черничево и Тинтява са консумирали заразено месо от дива свиня преди да бъдат готови пробите от дивеча. Веднага след положителните резултати, екипи на Здравната инспекция и Агенцията по храните се свързаха с всички членове на дружинките.
24rodopi.com
„Малките и средни предприятия са кредитирани с над 40% от портфейла на ЕИБ, което пряко съответства на определящата им роля в европейската икономика“

На 16 януари по време на Пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург бе обсъден годишният доклад за 2017 год. относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Неджми Али бе докладчик от АЛДЕ по това досие.
Дебатът бе открит с изказвания на г-н Вернер Хойер, изпълнителен директор на ЕИБ и г-н Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия с ресор работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност. Българският евродепутат Неджми Али (АЛДЕ) взе участие в дебата, в качеството на докладчик от своята политическа група.
Българският евродепутат започна изказването си като изтъкна основната роля на ЕИБ, а именно „да гарантира стратегически публични инвестиции с висока добавена стойност, като по този начин се цели подпомагането на устойчивия растеж и създаването на работни позиции с висока производителност в рамките на ЕС“. Като пример в това направление, Неджми Али посочи, че кредитирането в Съюза, одобрено от групата на ЕИБ за периода 2015-2016 год., се очаква да подкрепи инвестиции на стойност 544 милиарда евро, да добави 2.3% увеличение на брутния вътрешен продукт и да създаде 2.25 милиона работни места до 2020 година.
След краткия увод, Неджми Али насочи дискусията към дейността на Банката през разглежданата в доклада година. „През 2017, ЕИБ успешно е изпълнила своите цели, реализирайки политиките на ЕС в унисон със своята мисия и в съответствие с Оперативния план на Банката, като по този начин е подкрепила европейските стратегически цели“, каза той. Евродепутатът илюстрира това твърдение с примера, че договорираните от банката кредити са достигнали почти 70 милиарда евро през 2017, от които 90% към бенефициенти в ЕС. Освен това, в подкрепа на целите на публичната политика, ЕИБ е разпределила финансовите ресурси в четири стратегически области: иновации и умения, инфраструктура, проекти, свързани с околната среда, както и за малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна капитализация. „МСП са кредитирани с над 40% от общата сума, което пряко съответства на тяхната определяща роля в европейската икономика. Резултатите биха били по-добри с проактивна политика за увеличаване финансирането на тези предприятия“, даде препоръка Неджми Али.
Депутатът от АЛДЕ насочи вниманието и към още една сфера на работа, в която може да бъде постигнат напредък. Той заяви, че Парламентът е удовлетворен от заключението на Одитния комитет на ЕИБ, че Финансовите отчети, одобрени от Борда на директорите на Банката, представят реално и обективно финансовата позиция на ЕИБ към края на 2017, както и резултатите от операциите и финансовите транзакции. „Може да се постигне по-добро корпоративно управление, ако бъде отделено повече внимание на средносрочните и дългосрочни ефекти при определяне на инвестиционните дейности и вземането на решения за финансиране“.
Неджми Али обърна внимание в изказването си и на Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на работата на ЕИБ. „За да бъде ускорено възстановяването на икономиката на ЕС и за да бъде осигурена възможността на определени икономически сектори и географски региони да достигнат средното европейско ниво на развитие, основна роля играе ЕФСИ. Мобилизираните инвестиции към края на 2017 год. надхвърлят 207 милиарда евро, което показва, че ЕФСИ е на път да изпълни поставените цели“. Българският евродепутат завърши с обобщението, че въпреки наблюдаваната необходимост от избягване на някои от географските дисбаланси при работата на ЕФСИ, следва да бъде подчертано подобрението по отношение на прозрачността чрез публикуването на решенията на Инвестиционния комитет на Фонда, както и на документите, одобрени от Управителния съвет, наред с протоколите от срещите. Това е от голямо значение, тъй като илюстрира усилията на ЕИБ да направи информацията за дейността си по-достъпна за гражданите от всички страни-членки на ЕС и по този начин да достигне и до нови потенциални бенефициенти.
24rodopi.com
Ще се преборим с който и да е отбор на баража, независимо дали сме втори или трети. „Царско село“ вече, знаем, действат по някаква тяхна програма. Трудно ще ги стигнем, но поне за второто място може да преборим „Монтана“ и „Арда“. На баража няма да имаме проблеми с който и да е отбор от Първа лига“, това твърди голмайсторът на „ЦСКА 1948“ Андон Гущеров в интервю за клубния сайт на „червените“.
Отбелязалият 9 гола през есента нападател обещава следващото интервю да даде вече като играч на „ЦСКА 1948“ в Първа лига. Определя себе си като най-добрия нападател във Втора лига и се заканва да вкара два пъти повече голове през пролетта.
Припомняме, че „Царско село“ показа, че е много по-добър тим от останалите в групата и след 17 изиграни мача е почти недостижим на върха - 46 точки и голова разлика 41:14. Второто място, което дава право на участие в баражите за влизане в А-групата, заема „Монтана“ с 39 точки и 30:9 голово съотношение. Третата позиция, на която е „Арда 1924“ 13 мача преди края, също дава право на мачове със слабак от Първа лига за попълване на състава на елитната група за сезон 2019/2020. „Вълчетата от Родопите“ имат 31 точки и 22:10 голова разлика. „ЦСКА 1948“ изостават с две от кърджалийския тим. „Червените“ имат и сериозни организационни проблеми и затова много футболни анализатори смятат, че реално амбиции за Първа лига имат само три отбора - „Царско село“, „Монтана“ и „Арда 1924“.
„Сините от Кърджали“ се подготвят в Момчилград, а първата контрола ще е срещу „Хасково“. По-късно Стойчо Стоев и възпитаниците му ще заминат на подготовка в Турция. Припомняме, че „Арда 1924“ освободи някои от опитните състезатели и „трансферни“ бомби, като техните места заеха млади играчи.
24rodopi.com

Пламнал комин вдигна на крак огнеборците в Кърджали. Екип на Пожарната се отзова на сигнал за горящ димоотвод в блок в „Рилите”.
Най-вероятната причина за произшествието е непочистен комин.
Както вече писахме, голяма част от кърджалийци се отопляват на твърдо гориво през зимния сезон.
24rodopi.com


Голяма работа; добра приватизационна сделка на екипа на Расим Муса; Кърджали ще има най-луксозния хотел в Южна България… Първо бяха фанфарите. После съмненията: „На безценица ще лапнат хотел, супермаркет, ресторант…“, „другарчето на ченгето ще плати 10 % и после ще видите както ще стане“.
Един от известните кредитни милионери на България се появи в Кърджали като ортак в приватизацията на хотел „България“ и даде интервю, в което обеща хотел-бижу с панорамни външни асансьори, фонтани…
Приватизацията на общинското търговско дружество “Хранене и подслон” АД в Кърджали е осъществена на два етапа. Купувач и по двата приватизационни договора е „България” 98 ООД Кърджали. Договорът за продажба на 80 % от капитала на дружеството e подписан на 26.11.1998 г., при следните параметри:
Цена в размер на 967 300 лева;
Начална вноска в размер на 10 % от цената, равняваща се на 96 730 лв., платима към датата на сключване на договора;
Остатъкът от цената в размер на 870 570 лв., разсрочен за изплащане за срок от 7 години с едногодишен гратисен период;
Инвестиции в размер на 570 600 лв. за период от 3 години;
Работни места - 137 бр. за период от 3 години;
Задължение за изкупуване на неизкупените от лицата по чл. 5, ал.2 от ЗППДОбП/отм./ акции от 20 на сто на достигната на преговорите цена за 1 акция.
В активите на дружеството са включени хотелски комплекс „България“ (хотел със застроена площ 2 768.50 кв.м., сладкарница с площ 626.20 кв.м., ресторант с площ 1311.60 кв.м., дневен и нощен бар с обща площ 289.40 кв.м., търговско помещение с площ 35.30 кв.м., трети етаж с площ 250.40 кв.м., и две стаи от четвърти етаж с площ 30.30 кв.м. от административна сграда на ул. „Иван Вазов” № 2 гр. Кърджали.
За обезпечаване на разсрочената част от цената по сделката в размер на 870 570 лева в полза на общината е учреден залог върху закупените акции по реда на Закона за особените залози).
По-късно е сключен и договорът за остатъчния пакет от акции, представляващ 20 % от капитала на дружеството. Сделката е на стойност 241 862 лв. и е сключена при следните условия:
10 % от цената в размер на 24 186 лв. са изплатени при сключване на договора;
Остатъкът от цената в размер на 217 676 лв. е разсрочен за плащане за срок от 10 години с едногодишен гратисен период. Разсрочената част от цената е обезпечена със залог върху закупените акции в полза на общината.
Залогът на акциите за обезпечаване на разсрочената част от цената и по двата договора е вписан в Централен депозитар - София.
Проблемите по сделките са започнали след 2001 г., когато купувачът е преустановил плащанията по договорите.
Контролът по сделките е бил изключително затруднен от водените съдебни дела между съдружниците на дружеството и смяната на управляващите ръководители.
Проблемите с плащанията по приватизационните сделки са били обсъдени на заседание на Общински съвет, който със свое Решение № 104-б /19.09.2002 г. е дал правомощия на кмета на общината за предявяване срещу купувача на съдебни искове, обявяване в несъстоятелност, включително разваляне на сделката и нищожност на сделката.
На 10.12.2002 г. Община Кърджали внася в Окръжен съд – Кърджали искова молба за обявяване в производство по несъстоятелност на купувача по сделката “България-98” ООД гр. Кърджали.
С Решение 38 от 06.06.2003 г. на Кърджалийски Окръжен съд дружеството е обявено в несъстоятелност. Тези действия от страна на общината не са довели до положителен резултат. Активите на приватизираното дружество са продадени на публична продан от съдия изпълнител въз основа на записи на заповед, издадени на трети лица от изпълнителния директор на “Хранене и подслон” ЕАД, за сключени договори за наем на обектите на комплекс “България” и договорени неустойки за неизпълнение на ангажиментите по тях в големи размери – от порядъка на 910 000 лв. От Управителя на “България-98” също са били издавани записи на заповед.
С тези си действия управителите са задължавали приватизираното дружество с огромни парични средства.
За действията на ръководителите на дружествата, Община Кърджали с няколко поредни писма е сигнализирала Районна прокуратура - Кърджали.
Към настоящия момент акциите на дружеството са без покритие, тъй като активите на дружеството са продадени, отбелязват след години експертите в Общината. Реално изплатените от купувача суми и по двете сделки възлизат в размер на 282 813 лв., включващи лихви и неустойки от 16 802 лв. при договорена цена 1 209 162 лв. Остатъкът от цената и по двете сделки е на стойност 943 151 лв., без лихви и неустойки.
При осъществения следприватизационен контрол, относно изпълнение на останалите ангажименти по договора - за инвестиции и работни места е установено, че към 2001 г. от купувача са инвестирани средства в размер на 221 722 лева при поето задължение общо от 570 600 лева, и са разкрити 33 работни места, при поет ангажимент за 65 работни места.
Начислените неустойки за неизпълнение на инвестициите към 2001 г. в размер на 14 107 лв., и за работни места 7 326 лева, са изплатени от купувача.
Днес - 17 януари 2019 година, хотелът вече има други собственици, които нямат нищо общо с екипа, участвал в сделката, наричана от кърджалийци "далавера". 
Следва: Как бе продадено дружеството „Търговия - К“
24rodopi.com
Има голяма разлика между данните за населението у нас между НСИ и ГРАО, съобщава бТВ. Според направения анализ имало между половин милион и милион повече избиратели, отколкото показват данните на НСИ. Според тях ние сме под 7 милиона, а ГРАО показва, че сме над 8 300 000. Остава въпросът колко души се водят по постоянeн и настоящ адрес и дали тези, които са починали, са извадени от избирателните списъци, посочва телевизията.
480 000 души са хората, според ГРАО, които живеят у нас на постоянен адрес и трябва да са на него.
Този, който печели изборите, обикновено ги печели с 1 милион гласа, тези почти половин милион, които са неясни, са сериозен въпрос. Т.е. излиза, че има между половин и 1 милион хора, които се разминават, гласи другата констатация
Отново за пример по темата се дава Кърджали.
„А един от фрапиращите случаи е този в Кърджали. Там имаме повече хора с постоянен адрес, отколкото хората, които живеят в областта. Те са над 340 000 души, а тези с настоящ са 169 000, което значи, че повечето хора не живеят там от тези, които са в избирателните списъци. Може би две трети ги няма там, което е голямо изкривяване относно резултатите за изборите в тази област“, посочва медията.
Снимка:  btvnovinite
Колко са реално живеещите в Кърджали - четете по-късно само в 24rodopi.com
24rodopi.com

Служители на военно формирование в Хасково са обезвредили намерения в сряда в коритото на река Арда невзривен снаряд, съобщиха от полицията. Припомняме, че той бе открит в района на Индустриалната зона в Кърджали.
След подадения сигнал в 8 часа сутринта районът бе отцепен от полиция и охраняван до пристигането на експертите от военното формирование. В 16,45 часа боеприпасът е обезвреден.
24rodopi.comБързо производство е започнато в РУ-Кърджали за управление на автомобил след употреба на наркотици, съобщиха от полицията. В 15,40 часа в сряда на ул.“Джордж Вашингтон“ в Кърджали за проверка бил спрян лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 26-годишен. Тестът за наркотици на водача отчел положителен резултат за метаамфетамин и бензодиаземин. Издаден е талон за медицинско изследване и са взети проби за химически анализ. Водачът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление. Работата по случая продължава разследващ полицай.
24rodopi.com


Лек автомобил „Хюндай“ се блъснал в предпазна ограда и „Мерцедес“ на ул.“Първи“ май“ в Кърджали. Произшествието станало в 11,40 часа в сряда, съобщиха от полицията. 57-годишният водач загубил контрол над управлението и това е причина за инцидента. Тестовете за алкохол на шофьорите са с отрицателен резултат. На виновния е съставен акт по Закона за движение по пътищата.
На снимката: Преди дни пък друг водач причини това...

24rodopi.com


Трима пожарникари от службата в Ардино загасили запалени сухи треви в двор на къща в село Падина, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. Сигналът е подаден в 18 часа, а огнеборците потушили огъня, преди да бъдат нанесени щети. Небрежна работа с огън е причина за произшествието.
24rodopi.com


„Къде изчезна уличното осветление? Преди два месеца на това място имаше стълб?”, питат в писмо до 24rodopi.com живеещи на улица „Синчец” в квартал „Веселчане”.
Припомняме, че след публикация на 24rodopi.com опасният стълб бе премахнат от служители на Общината. Силно корозиралото съоръжение бе паднало и се подпираше на клоните на дърво, заплашвайки да падне върху главите на десетките деца, които преминават по тротоара край училище „Владимир Димитров-Майстора”.
Жители на съседните блокове настояват да се постави нов стълб на мястото на премахнатия.
24rodopi.com
Ръководството на Община Кърджали се е провалило с приватизацията на общинското търговско дружество „Хранене и подслон“. Това става ясно от съдебните дела, това сочат експертите, това признават и самите общинари.
Договорът за продажба на 80 % от капитала на дружеството e подписан на 26.11.1998 г., цената - 967 300 лв.
В активите на дружеството са включени хотелски комплекс „България“ (хотел със застроена площ 2 768.50 кв.м., сладкарница с площ 626.20 кв.м., ресторант с площ 1311.60 кв.м., дневен и нощен бар с обща площ 289.40 кв.м., търговско помещение с площ 35.30 кв.м., трети етаж с площ 250.40 кв.м., и две стаи от четвърти етаж с площ 30.30 кв.м. от административна сграда на ул. „Иван Вазов” № 2 гр. Кърджали).
Четете за приватизационните сделки в Кърджали - тук
24rodopi.com

Запалени отпадъци в контейнер в квартал „Възрожденци” в Кърджали. Сутрешни димни сигнали за „Добро утро!”. Причина за пламъците най-вероятно е изхвърлена незагасена пепел.
Огромна част от живеещите в квартала се отопляват на твърдо гориво. Сутрин пък почистването на камини и печки е като физарядка.
24rodopi.com


Без наводнения в критичните точки при проливни дъждове в Кърджали – районите на блокове 2 и 4 в квартал „Възрожденци“, ОМВ и „Лидъл“, паркинга на „Пазар на производителите“ и сладкарница „Байкал“. Това обещават от Общинска администрация.
56 000 лева са заделени за отводняване, чрез изграждане на дъждовен колектор, на терени и уличната мрежа в посочените места в града край Арда.
24rodopi.com

Времето