www.24rodopi.com

Комисиите в ОбС-Кърджали: Вдигаме такса „Смет“ и налозите за жилища и по-мощни автомобили!

понеделник, декември 1210коментара

Да бъдат увеличени такса „Смет“ и налозите за жилища и по-мощни возила, решиха членовете на три комисии в Общинския съвет в Кърджали - „Икономическа политика и общинска собственост“, „Законност и обществен ред“ и "Устройство на територията". Комисията по финансово оздравяване не стигна до решение, защото при гласуването са получи равен резултат – 4:4.
Както първи 24rodopi.com писа преди две седмици, жителите на община Кърджали ще плащат с около 10-15 на сто по-висока такса „Смет“ през 2017 година. Причината за скока е констатацията, че през 2016 година кърджалийците са произвеждали повече боклуци.
Това става ясно от План-сметката за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 година, която ще бъде приета на заседание на Общинския съвет тази седмица.
„Съгласно чл.3, т.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ един от основните принципи за опазване на околната среда е „Замърсителят плаща”, което означава, че приходите от такса битови отпадъци по ЗМДТ трябва да покриват разходите за тези услуги“, е посочено в предложението.
Към 24 ноември 2016 г. постъпленията от такса битови отпадъци е 4 350 000 лв.
След пускането в експлоатация на Регионален център за управление на отпадъците – първи етап, през месец август 2016 г., постъпващите свежогенерирани отпадъци се претеглят на електронна везна и се депонират в изградената клетка 1.
С въвеждането на електронната везна количествата на отпадъците се повишиха в сравнение с отчитането им на база обемно тегло, твърдят от Общинска администрация.
Основен принос в увеличението на разходите за управление на отпадъците дават приетите отчисления, които се заплащат  на тон депониран отпадък. Докато преди четири години на тон се плащаше 6 лева, след това – 9 лева, а през миналата  - 18 лева, сега отчисленията са 36 лева на тон.
Който кара по-мощна кола, ще плаща по-висок данък „Моторно-превозно средство“ (МПС) – това също ще бъде гласувано на заседанието на Общинския съвет в Кърджали на 15 декември.
Освен по-висока такса „Смет“,  кърджалийци ще плащат повече пари и за автомобилите и за жилищата си, а така също и други такси.
Новината ще гръмне на сесията, на която съветниците ще приемат промени в Наредбата за  определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали.
С предложените промени в Закона за публични финанси и изготвен План за финансово оздравяване на община Кърджали са предприети редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси, посочва кметът на Кърджали инж. Хасан Азис. Мерките за изпълнение на Плана за финансово оздравяване за периода 2016-2019г. са насочени към използване на наличните финансови ресурси - данък върху недвижимите имоти, данък моторно превозно средство, туристически данък и други, разкриване и осигуряване на допълнителни приходи по бюджета на общината спрямо първоначалния разчет.
Към момента ставките по размера на данъците в община Кърджали са значително под определените от закона максимални граници, категорични са специалистите от Общинска администрация.
Съгласно разпоредбата на чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет определя с Наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени с него. С оглед защитата на обществения интерес тези правомощия на Общинския съвет се лимитират от минимални и максимални граници, установени от законодателя за всеки вид местен данък.
С предоставянето на общините  правото да определят размерите на местните данъци се продължава процесът на финансовата децентрализация и се укрепва местното самоуправление. Така дадените правомощия позволяват на общината да направи сериозни стъпки за преодоляване на трудностите при финансирането на разходите по общинския бюджет.
1.Данъкът върху недвижимите имоти е вид местен данък. Съгласно разпоредбата на чл.22 от Закона за местни данъци и такси , Общинският съвет определя с Наредба размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка  на недвижимия имот. Размерът на данъка върху недвижимите имоти за всички имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия, разположени  на територията на община Кърджали е 1,2 на хиляда върху данъчната оценка  на недвижимия имот.Същият е приет през 2009 г. и до сега не е променян.
Размерът на данъка върху недвижимите имоти, собственост на предприятия е 1,3 на хиляда върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимия имот. Ставката е валидна от 2011г.
Екипът на кмета инж. Хасан Азис предлага

ставката за данък върху недвижимите имоти да се изравни и да бъде еднаква за гражданите и за предприятията.

Предлаганото увеличение в размера на данъка върху недвижимите имоти на 1,9 на хиляда ще разшири базата за формиране на собствени приходи за Община Кърджали, които са естествена основа за развитие на местните дейности, както и за съфинансиране на проекти по Оперативни програми и средства от Европейския съюз.
2.Размерът на Данъка върху превозните средства в община Кърджали е приет през 2008г. и до сега не е променян. Към момента действащите ставки са равни или много близо до долна граница в определената от ЗМДТ за този вид местен данък.
Предложението за увеличаване размера на данъка върху превозните средства е направено с цел осигуряване на повече собствени приходи от този вид местен данък и ще даде възможност за реализиране на редица проекти за проектиране, изграждане и реконструиране на инфраструктурни обекти на територията на община Кърджали, изграждане на нови улици,благоустрояване и създаване на здравословна градска среда.

Предлага се увеличение на ставките само на леки автомобили с мощност на двигателя над 74 kw, които към момента са на минимално ниво.

Предложението е: за автомобили с мощност над 74 kw до 110 kw включително от 1,1 лв. за киловат да стане 1,45лв. за киловат, за автомобили с мощност над 100 kw –от 1,23лв. за киловат да стане 1,80лв. за киловат.
3. Съгласно разпоредбата на чл.61с от Закона за местни данъци и такси , Общинският съвет определя с наредба по чл.1,ал.2 размера на туристическия данък в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка, съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване.
С Решение №88/25.04.2014г на ОбС –Кърджали е определен размерът на дължимия туристически данък за местата за настаняване.
За община Кърджали беше приета стъпка от 0,20лв. за звезда.
а/  категория 1 звезда – 0.20 лв. за нощувка;
б/  категория 2 звезди – 0.40 лв. за нощувка;
в/  категория 3 звезди – 0.60 лв. за нощувка;
г/  категория 4 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
д/  категория 5 звезди – 1.00 лв. за нощувка.
Общинска администрация предлага увеличение на ставките на туристическия данък за местата за настаняване за категория една звезда с 0,10лв.,а за останалите  с по 0,20лв. за категория.
 По изложените съображения, за увеличаване на собствените приходи на общината, с цел изпълнение на приетите мерки за финансово оздравяване, кметът на Кърджали инж. Хасан Азис счита, че промяна на ставките на посочените данъци е наложителна.
Проекторешението е следното:
На основание  чл. 21, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1,  ал. 2,чл.22,чл.55,ал.1,чл.61с,ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински  съвет – Кърджали приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали:
§ 1. В чл.15 от раздел І „Данък върху недвижимите имоти“ се изменя така:
Било:
Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер на:
а/ /Изменена с Решение №1/22.01.09 г.на ОбС – Кърджали/ 1,2 на хиляда за всички имоти на гражданите и жилищните имоти на предприятията;
б/ /Изменена с Решение №1/22.01.09 г.на ОбС – Кърджали, Изменена с Решение №11/20.01.2011 г. на ОбС-Кърджали/ 1,3 на хиляда за нежилищните имоти на предприятията.
Става:
Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер на 1,9 на хиляда.
§ 2. В чл.41 (1) от раздел ІV „Данък върху превозните средства“ се изменя така:
Било:
1.         до 37 kW включително                                     0.44 лв. за 1 kw
2.         над 37 kW до 55 kW включително                  0.50 лв. за 1 kw
3.         над 55 kW до 74 kW включително                  0.65 лв. за 1 kw
4.         над 74 kW до 110 kW включително                1.10 лв. за 1 kw
5.         над 110 kW                                                         1.23 лв. за 1 kw

Става:
1.         до 37 kW включително                                     0.44 лв. за 1 kw
2.         над 37 kW до 55 kW включително                  0.50 лв. за 1 kw
3.         над 55 kW до 74 kW включително                  0.65 лв. за 1 kw
4.         над 74 kW до 110 kW включително                1.45 лв. за 1 kw
5.         над 110 kW                                                         1.80 лв. за 1 kw
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55,ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
§ 3. В чл.58 (1) от раздел VІ „Туристически данък“ се изменя така:
Било:
1/  категория 1 звезда – 0.20 лв. за нощувка;
2/  категория 2 звезди – 0.40 лв. за нощувка;
3/  категория 3 звезди – 0.60 лв. за нощувка;
4/  категория 4 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
5/  категория 5 звезди – 1.00 лв. за нощувка.
Става:
1/  категория 1 звезда – 0.30 лв. за нощувка;
2/  категория 2 звезди – 0.60 лв. за нощувка;
3/  категория 3 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
4/  категория 4 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
5/  категория 5 звезди – 1.20 лв. за нощувка.


24rodopi.com
Изпрати :

+ коментара + 10 коментара

Анонимен
12/12/16 22:02

Глутница от полуграмотни и алчни хора сте Вие общински търтеии!!Защо не си намалихте възнаграждението като общински съветници, а бъркате безочливо в джоба на все по-бедните кърджалиици?Какъв ръст на доходите има в Кърджали, че без капка срам взехте това безумно решение? ВРАЗУМЕТЕ СЕ!

Анонимен
12/12/16 22:43

Абслютно те поткрепям ДО:22:02 общински идиоти!

Анонимен
12/12/16 23:32

Майкоо те наистина са с изгърмяни главен бушон, какъв повече боклук, то хора не са останали по града повече боклук.
Наистина е пълна скръб сравнение доходи и данъци на нормалния човек

Анонимен
13/12/16 05:59

Kolko novi rabotni mesta otkrihte za da uvelicavate danazite....Na vas vi e lesno s visokite zaplati i rusveti i komisionni a pitate li obiknovennite hora kakvo slagat vecer na masata si

Анонимен
13/12/16 10:18

ВИЕ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЗАЩО НЕ РАБОТИТЕ В ИМЕТО НА НАРОДА БЕЗ ДА ПОЛУЧАВАТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.Защо си вдигнахте заплатите за работа по 1 час на месец получавате 1000 лева къде го има това .Дайте си заплатите за благотворителност да ви видим колко сте човечни . Алчни и безочливи

Анонимен
13/12/16 11:56

hora nqma 1000 leva zaplata i samo da wi svetna ne vinovni sa syvetnicite a obshtinska administracia

Анонимен
13/12/16 14:33

Да се вдигнем и изметем тези душмани.Правят ни на маймуни от селата и мислят че ще си траем.Нямат срам и от аллах.

Анонимен
13/12/16 15:45

ТОВА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКА.ДА СЕ ОРГАНИЗИРАМЕ И ДА ИМ ПОКАЖЕМ,ЧЕ НЕ СМЕ ГЛУПАЦИ И МОЖЕМ ДА СИ СИ УСТОИМ ПРАВАТА.АКО ТРЯБВА С ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ,НО ДА НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАМЕ ДА СИ ВДИГАТ ЗАПЛАТИТЕ ЗА НАША СМЕТКА.КАКВО ПО-ВЕЧЕ ИСКАТ ВСИЧКИ СЪВЕТНИЦИ СА НА ДЪРЖАВНА РАБОТА,НЕ ИМ Е МАЛКА ЗАПЛАТАТА.

Анонимен
13/12/16 16:21

Не са полуидиоти, а са пълни идиоти и търтеи!Алоооо,вразумете се,че на хората вече им писна от Вашите неразумни решения.

Анонимен
13/12/16 22:07

siglasen sim sisnovitetakisi sis edno uslovie kajete na teklas dadigat minimalnite zaplati za 2000lv.kakto v drugite evropeyski dirjavi,ili vsicki politici dapolucavat ne povece ot minimalna zaplata zadaraberete naroda kvo tegi....

Публикуване на коментар

Съдържанието на 24rodopi.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24rodopi.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24rodopi.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24rodopi.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24rodopi.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24rodopi.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK

Харесайте ни...

Изпращане на мейл адреса ви:

 
24 родопи