Програма за развитие на селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по
Процедура BG06RDNP001-19.255 - МИГ Ардино - Джебел - Мярка 7.6 - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино - Джебел“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Ардино - Джебел чрез ПРСР 2014 – 2020 г.


СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ обявява прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.255 - МИГ Ардино - Джебел - Мярка 7.6 - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Ардино – Джебел чрез Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. при следните условия:

I. ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Mярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“ има за цел да подпомогне съхранението на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ и да подкрепи дейности, свързани с културната идентичност и традиции на територията на МИГ Ардино - Джебел.
Очаквани резултати:
Население, което се ползва от подобрената инфраструктура/ по пол, възраст, уязвими групи – 10 000 души.

II. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Местни поделения на вероизповеданията регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.

II. ДЕЙНОСТИ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:
Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т. ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

IV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:
• Подобрения на недвижимо имущество - възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
• закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
• придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и др. ;
• разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.

V. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
В съответствие с разпоредбите на чл.42, ал.4 от ПМС 161/2016 процедура BG06RDNP001-19.255 – МИГ Ардино – Джебел - мярка Мярка 7.6 - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино - Джебел“ е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:
 Първи срок: от 15.05.2019 г. до 17:00 часа на 20.06.2019 г. (бюджет за приема - 80 000 лв);
 Втори срок: от 09.10.2019 г. 17:00 часа на 11.11.2019г., (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения);
 Трети срок: от 03.02.2020 г. 17:00 часа на 09.03.2020 г., (в случай че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения).

VI. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ:
Бюджет на процедурата за първи период на прием е: 80 000 лева
За втори и трети прием ще се използват остатъчни средства след приключване на първия, в случай че са налични такива.
Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 10 000 лева.
Максимален размер на допустими разходи за проект е 50 000 лева.

Интензитет на финансовата помощ.
За бенефициенти местни поделения на вероизповеданията, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на приходи.

Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 50 000 лева.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

VII. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
Обективните критерии за оценка на проектите и тежест на показателите са отразени в таблицата както следва:VIII. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ПО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
На посочения по-долу интернет адрес, като ясно се посочва мярката, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.
http://www.mig-ardino.bg/
Писмени разяснения и подробна информация ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване:
 На е-мейл: migardino@yahoo.com
 В офиса на Сдружението, находящ се на адрес: гр. Ардино, ул. „София“ №12,ет.1
От следните лица :
Юджел Шакир – Експерт прилагане СВОМР
Вейсел Акиф – Асистент
Мефкюре Емрула – Счетоводител
 В изнесения офис, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. “Еделвайс“ №74,ет.1
От Бюлент Халибрям Ахмед
С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.
Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници:
http://www.mig-ardino.bg/ и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

IX. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване.
Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12 във формат .pdf.
Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими.
До приключването на работата на Комисията за подбор на проектни предложения кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.


Share To:

24rodopi

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Съдържанието на 24rodopi.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24rodopi.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24rodopi.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24rodopi.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24rodopi.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24rodopi.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK

Времето