www.24rodopi.com

Три „златни“ плюс… Вижте всички 29 парцела за продан в Кърджали и селата

събота, ноември 192коментара

Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., бе допълнена с нови имоти, към които има заявен интерес. Както първи 24rodopi.com писа, за продан ще бъдат обявени и три атрактивни имота в центъра на Кърджали. Те се намират в парк „Арпезос-Север” с площ съответно 5 385 кв. метра, 5538 кв . метра и 1908 кв. метра (между Новия мост и парка).
Общинските съветници приеха предложението на общинска администрация с което Програмата на Община Кърджали бе допълнена с 29 нови имота в града и селата, които да бъдат продадени чрез публично оповестен търг или конкурс, два имота за които ще се предприеме прекратяване на собствеността, чрез продажбата й на общината и два имота за които ще бъде извършена продажба на земя частна-общинска собственост на собственици на законно построени сгради.
За един имот в Програмата е предвидено учредяване право на строеж, а за други два продажби по реда на чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ след влязъл в сила ПУП за регулационни изменения.
Вижте пълния списък:
Раздел II - Продажба на имоти-чрез публично оповестен търг или конкурс както следва:
т.121. Незастроен УПИ VI-502, кв.245 по ПУП на гр.Кърджали, Парк „Арпезос - север", отреден за: административно обществено обслужване, съставляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.106.502 с площ 5385 /пет хиляди триста и осемдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване: За административна сграда, комплекс по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3711 от 28.11.2013 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3854 от 06.12.2013 г., парт. 20818, Акт № 98, том 13, дело 2460/2013 г.
т.122. Незастроен УПИ II-501, кв.245 по ПУП на гр.Кърджали, Парк'Арпезос- север", отреден за:административно обществено обслужване, съставляващ незастроен поземлен имот с идентификатор: 40909.106.501 с площ 5538 /пет хиляди петстотин тридесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване: за административна сграда, комплекс по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3712 от 28.11.2013 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3863 от 09.12.2013 г., парт. 20819, Акт№ 104, том 13, дело 2466/2013 г.
т.123. Незастроен УПИ 1-499, кв.246 по ПУП на гр.Кърджали, Парк „Арпезос- север", отреден за: административно обществено обслужване, съставляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.106.499 с площ 1908 /хиляда деветстотин и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване: за административна сграда, комплекс по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3713 от 28.11.2013 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх, № 3867 от 09.12.2013 г., парт. 29805, Акт № 108, том 13, дело 2470/2013 г.
т.124. УПИ I, кв.261, по ПУП на гр.Кърджали, кв."Възрожденци-Прилепци", съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.330, с площ 715 кв.м., с начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2307 от 15.09.2008 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3512 от 30.09.2008 г., парт. 44, Акт № 123, том XIII, дело 3189/2008 г.
т.125. УПИ IX, кв.261 по ПУП на гр.Кърджали, кв."Възрожденци-Прилепци", съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.328 с площ 850 кв.м. и начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2306 от 15.09.2008 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3510 от 30.09.2008 г., парт. 44, Акт № 121, том XIII, дело 3187/2008 г.
т.126. УПИ VIII, кв. 261, по ПУП на гр.Кърджали, кв. "Възрожденци- Прилепци", съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.327, с площ 850 кв.м. и начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10м,/ по Кадастрална карта на гр.Кърджали; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2305 от 15.09.2008 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3511 от 30.09.2008 г., парт. 44, Акт № 122, том XIII, дело 3188/2008 г.
т.127. Незастроен поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали, ул."Дарец", с идентификатор 40909.120.199 с площ 591/петстотин деветдесет и един/ кв.м. с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди по Кадастрална карта на гр.Кърджали., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4721 от 15.09.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3505 от 28.09.2016 г., парт. 44646, Акт № 92, том 12, дело 2336./2016 г.
т.128. Незастроен УПИ XVI, кв. 1 по частична регулация на с. Невестино, Община Кърджали, с площ 450, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4718 от 14.09.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3547 от 30.09.2016 г., парт. 44672, Акт № 116, том 12, дело 2360/2016 г.
т.129. Незастроен УПИ VII, кв. 3 по ПУП на с.Айрово, община Кърджали с площ 364 /триста шестдесет и четири/ кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4723 от 26.09.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3485 от 27.09.2016 г., парт. 44633, Акт № 77, том 12, дело 2322/2016 г.
тДЗО. Незастроен УПИ VI-76, кв.5 по ПУП на с.Долно Зелениково, Община Кърджали, с площ 825 /осемстотин двадесет и пет/ кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4725 от 29.09.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3749 от 12.10.2016 г., парт. 44811, Акт № 32, том 13, дело 2487/2016 г.
т.131. Незастроен УПИ 1-1, кв.2 по ПУП на с.Миладиново, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 633 /шестстотин тридесет и три/ кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4697 от 26.07.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 2736 от 05.08.2016 г., парт. 43919, Акт № 134, том 9, дело 1796/2016 г.
т.132. Незастроен УПИ XIII-179, кв.21 по ПУП на с.Миладиново, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 604 /шестстотин и четири/ кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4719 от 14.09.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3544 от 30.09.2016 г., парт. 44670, Акт № 114, том 12, дело 2358/2016 г.
т.133. Незастроен УПИ 1-50, кв.6 по ПУП на с.Чилик, Община Кърджали с площ 464 / четиристотин шестдесет и четири/ кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4592 от 25.04.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 1655 от 17.05.2016 г., парт.42891., Акт № 25, том 6, дело 1067/2016 г.
т.134. Неурегулиран поземлен имот с № 80844.500.97, находящ се в урбанизираната територия на с.Черна скала, Община Кърджали с площ 443,26 /четиристотин четиридесет и три цяло и двадесет и шест/ кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3417 от 14.03.2013 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 867 от 20.03.2013 г., парт.26118., Акт № 157, том 3, дело 544/2013 г.
т.135. Неурегулиран поземлен имот с № 80844.500.99, находящ се в урбанизираната територия на с.Черна скала, Община Кърджали с площ 388,37 / триста осемдесет и осем цяло и тридесет и седем/ кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3417 от 14.03.2013 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 859 от 20.03.2013 г., парт.26116., Акт № 149, том 3, дело 536/2013 г.
т.136 Незастроен УПИ 11-53, кв.19 по ПУП на с.Мургово, Община Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 49343.100.266 с площ 560/петстотин и шестдесет/ кв.м., с начин на трайно ползване:ниско застрояване/до 10м./, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4726 от 29.09.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3750 от 12.10.2016 г., парт. 44812, Акт № 33, том 13, дело 2488/2016 г.
т.137. Поземлен имот с пл.сн. № 121, кв.18 по ПУП на с.Калоянци, Община Кърджали с площ 280 /двеста и осемдесет/ кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4608 от 08.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 2200 от 29.06.2016 г., парт.43531, Акт № 162 том 7, дело 1420/2016 г,
тЛ38. Поземлен имот с № 123, кв.18 по ПУП на с.Калоянци, Община Кърджали, с площ 286/двеста осемдесет и шест/ кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4609 от 08.06.2016 г.. вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 2121 от 23.06.2016 г., парт.43415, Акт № 113 том 7, дело 1367/2016 г.
т.139. Сграда на бивше училище и детска градина с.Гняздово, Община Кърджали, построена през 1956 г., масивна, стоманобетонна на един етаж, със застроена площ 99 /деветдесет и девет/ кв.м. и полумасивна сграда, едноетажна със застроена площ 11 /единадесет/ кв.м., ведно с дворно място, съставляващо неурегулиран поземлен имот № 501.65, с площ 1031 /хиляда и тридесет и един/ кв.м., в урбанизираната територия на с.Гняздово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2648 от 01.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 340 от 12.12.2010 г., парт. 44, 7574, Акт № 11 том II, дело 232/2010 г.
т.140. УПИ VIII, кв.129 по ПУП на гр.Кърджали, кв."Възрожденци-терасите", отреден за жилищно строителство, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.116.51 с площ 394 кв.м. и начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2082 от 15.12.2007 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 28 от 15.01.2008 г., парт. 44, Акт № 25 том I, дело 25/2008 г.
т.141. УПИ V, кв. 109 по ПУП на гр.Кърджали, кв."Възрожденци-терасите", отреден за жилищно строителство, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.112.98 с площ 916,00 кв.м., с начин на трайно ползване: За ниско застрояване/ до 10 м./ по кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2083 от 17.12.2007 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 28 от 15.01.2008 г., парт. 44, Акт № 26 том I, дело 26/2008 г.
т.142. Незастроен УПИ VI1-106, кв.20 по ПУП на с.Царевец, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 566 /петстотин шестдесет и шест/ кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4736 от 11.10.2016 г.
т.143. Незастроен УПИ XII, кв.18 по ПУП на с.Царевец, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 510 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4742 от 19.10.2016 г.
т.144. Незастроен УПИ II-114, кв.21 по ПУП на с.Царевец, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 705 /седемстотин и пет/ кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4717 от 26.08.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3306 от 13.09.2016 г., парт. 44364., Акт № 151, том 11, дело 22.05/2016 г.
т.145. УПИ/парцел/ I-общ., кв.19 по ПУП на с.Горна Крепост, Община Кърджали, с площ 710 /седемстотин и десет/ кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1808 от 15.12.2006 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 64 от 16.01.2007 г., парт. 44, Акт № 54 том I, дело 57/2007 г.
т.146. УПИ/парцел/ И-общ., кв.19 по ПУП на с.Горна Крепост, Община Кърджали, с площ 940 /деветстотин и четиридесет/ кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1809 от 15.12.2006 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 65 от 16.01.2007 г., парт. 44, Акт № 55 том I, дело 58/2007 г.
т.147. УПИ/парцел/ Ш-общ., кв.19 по ПУП на с.Горна Крепост, Община Кърджали, с площ 685 /шестстотин и осемдесет и пет/ кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1804 от 14.12.2006 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 63 от 16.01.2007 г., парт. 44, Акт № 53 том I, дело 56/2007 г.
т.148. УПИ/парцел/ IV-общ., кв.19 по ПУП на с.Горна Крепост, Община Кърджали, с площ 685 /шестстотин и осемдесет и пет/ кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1807 от 15.12.2006 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 67 от 16.01.2007 г., парт. 44, Акт № 57 том I, дело 60/2007 г.
т.149 УПИ XXXV, кв.22 по ПУП-ПРЗ на землище с.Пепелище, Община Кърджали, отреден за отдих и спорт с площ 30 881 кв.м.
Раздел III. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на собствеността на Общината
т. 4. Поземлен имот с пл.сн.№ 168, кв.6 по ПУП на с.Главатарци, Община Кърджали с площ 46 /четиридесет и шест/ кв.м., участващ в съсобствен УПИ Х-77,168, кв.6 по ПУП на с.Главатарци, целият с площ 600 /шестстотин/ кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4695 от 20.07.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 2822 от 10.08.2016 г., парт. 43979, Акт № 1, том 10, дело 2859/2016 г., чрез изкупуване от Бойко Тодоров Паскалев - собственик на поземлен имот с пл.сн. № 77, кв.6 по ПУП на с.Главатарци с площ 554 кв.м., съгласно Hot. акт № 174 от 18.09.2003 г., том I, рег.№ 3464, дело № 169/2003 г., участващ в съсобствен УПИ Х-77,168.
т. 5. 551/652 /петстотин петдесет и един върху шестстотин петдесет и две/ идеални части от имот с № 013028 находящ се в землището на с.Гъсково, община Кърджали, целия с площ 0.652 / нула цяло шестстотин петдесет и два / дка и начин на трайно ползване: Друга селищна територия по Карта на възстановена собственост на землище с.Гъсково, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4732 от 06.10.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3719 от 11.10.2016 г., парт. 44782, Акт № 12, том 13, дело 2467/2016 г., чрез изкупуване от
Хазим Ибрахим Хаджихазим - собственик на останалите 101/652 идеални части, съгласно: Нот.акт № 78 от 02.06.2003 г., том I, per. № 2754, дело 289/2003 г.
Раздел IV. Продажба на земя-частна общинска собственост на собственици на законно построени сгради
т. 8. Застроен УПИ XII-3587, кв.187 по ПУП-ПР на кв."Възровденци-Прилепци" № 106, гр.Кърджали, Община Кърджали, съставляващ застроен поземлен имот с идентификатор 40909.114.153 с площ 536/ петстотин тридесет и шест/ кв.м., с начин на трайно ползване: Ниско застрояване/до 10 м./ по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4698 от 26.07.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 2730 от 05.08.2016 г., парт. 34545, Акт № 133, том 9, дело 1795/2016 г., чрез изкупуването му от Акиф Юсеиноглу/Акиф Юсеинов Юсеинов/,собственик на Уг идеална част на законно построената в него двуетажна жилищна сграда, възстановена му по реда на ЗАВОИ със Заповед № РД-09- 240/15.10.2014 г. на Областен управител на Област Кърджали и от Халим Гарип, собственик на ХА идеална част на законно построената в него двуетажна жилищна сграда,, съгласно Нот. Акт за покупко-продажба № 9709.12.2015 г., том 7, per. № 23535, дело № 1243/2015 г.
т. 9. Застроен поземлен имот с идентификатор 40909.106.612, находящ се в гр.Кърджали, ул."Отец Паисий" № 16, с площ 130 / сто и тридесет/ кв.м., с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4716 от 26.08.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Кърджали с Дв. Вх. № 3305 от 13.09.2016 г., парт. 44366, Акт № 150, том 11, дело 2204/2016 г. чрез изкупуването му от Георги Димитров Стоянов, собственик на два броя масивни гаража с отстъпено право на строеж с обща застроена площ 73 кв.м., съгласно Нот.акт № 96 от 25,11.2013 г., том 6, per. № 20052, дело 1053/2013 г.
Раздел V. Учредяване право на строеж.
т.2. Учредяване право на строеж в размер на 42.50 кв.м. за изграждане на магазин за хранителни стоки по одобрен архитектурен проект в УПИ VII-23, кв. 3 по ПУП на с. Охлювец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4617 от 14.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Кърджали с Дв. Вх. № 2163 от 27.06.2016 г., парт. 43505, Акт № 140, том 7, дело 1394/2016 г . на Селяйтин Юсеин Хасан, собственик на законно построена двуетажна масивна жилищна сграда в него, съгласно Нот.акт за собственост № 107 от 11.12.2015 г., том 7, per № 23699 от 1258/2015 г. и Нот.акт за продажба на недвижим имот № 109 от 12.12.2015 г., том 7, per № 23775, дело 1260/2015 г.
Раздел VII. Продажби по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, след влязъл в сила ПУП за регулационни изменения.
т. 11. Поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали, ул."Ивайло", с идентификатор 40909.107.320 с площ 27 /двадесет и седем/ кв.м., по Кадастрална карта на гр.Кърджали с начин на трайно ползване: за ниско застрояване/до 10 м./ по ПУП на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4727 от 29.09.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Кърджали с Дв. Вх. № 3738 от 12.10.2016 г., парт. 44799, Акт № 24, том 13, дело 2479/2016 г., придаващ се към поземлен имот, с идентификатор 40909.107.18 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, собственост на Севгинар Ахмед Ахмед, съгласно Нот.акт № 46 от 10.03.2000 г., том I, per № 704, дело

24rodopi.com
Изпрати :

+ коментара + 2 коментара

Анонимен
19/11/16 17:56

И в морава има

Анонимен
19/11/16 21:15

В село Охлювец има построен гараж....как се дав разрешение за строеж за магазин...олмаз.

Публикуване на коментар

Съдържанието на 24rodopi.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24rodopi.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24rodopi.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24rodopi.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24rodopi.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24rodopi.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK

Харесайте ни...

Изпращане на мейл адреса ви:

 
24 родопи