www.24rodopi.com

Кърджалийци ще плащат повече за имоти и мощни автомобили от 1.01.2017

четвъртък, декември 115коментара

Общинският съвет ще гласува по-високи местни данъци и такси


Който кара по-мощна кола, ще плаща по-висок данък „Моторно-превозно средство“ (МПС) – това ще бъде гласувано на заседанието на Общинския съвет в Кърджали на 15 декември.
Освен по-висока такса „Смет“, за което вече „24х7 Родопи“ писа, кърджалийци ще плащат повече пари и за автомобилите и за жилищата си, а така също и други такси.
Новината ще гръмне на сесията, на която съветниците ще приемат промени в Наредбата за  определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали.
С предложените промени в Закона за публични финанси и изготвен План за финансово оздравяване на община Кърджали са предприети редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси, посочва кметът на Кърджали инж. Хасан Азис. Мерките за изпълнение на Плана за финансово оздравяване за периода 2016-2019г. са насочени към използване на наличните финансови ресурси - данък върху недвижимите имоти, данък моторно превозно средство, туристически данък и други, разкриване и осигуряване на допълнителни приходи по бюджета на общината спрямо първоначалния разчет.
Към момента ставките по размера на данъците в община Кърджали са значително под определените от закона максимални граници, категорични са специалистите от Общинска администрация.
Съгласно разпоредбата на чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет определя с Наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени с него. С оглед защитата на обществения интерес тези правомощия на Общинския съвет се лимитират от минимални и максимални граници, установени от законодателя за всеки вид местен данък.
С предоставянето на общините  правото да определят размерите на местните данъци се продължава процесът на финансовата децентрализация и се укрепва местното самоуправление. Така дадените правомощия позволяват на общината да направи сериозни стъпки за преодоляване на трудностите при финансирането на разходите по общинския бюджет.
1.Данъкът върху недвижимите имоти е вид местен данък. Съгласно разпоредбата на чл.22 от Закона за местни данъци и такси , Общинският съвет определя с Наредба размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка  на недвижимия имот. Размерът на данъка върху недвижимите имоти за всички имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия, разположени  на територията на община Кърджали е 1,2 на хиляда върху данъчната оценка  на недвижимия имот.Същият е приет през 2009 г. и до сега не е променян.
Размерът на данъка върху недвижимите имоти, собственост на предприятия е 1,3 на хиляда върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимия имот. Ставката е валидна от 2011г.
Екипът на кмета инж. Хасан Азис предлага

ставката за данък върху недвижимите имоти да се изравни и да бъде еднаква за гражданите и за предприятията.

Предлаганото увеличение в размера на данъка върху недвижимите имоти на 1,9 на хиляда ще разшири базата за формиране на собствени приходи за Община Кърджали, които са естествена основа за развитие на местните дейности, както и за съфинансиране на проекти по Оперативни програми и средства от Европейския съюз.
2.Размерът на Данъка върху превозните средства в община Кърджали е приет през 2008г. и до сега не е променян. Към момента действащите ставки са равни или много близо до долна граница в определената от ЗМДТ за този вид местен данък.
Предложението за увеличаване размера на данъка върху превозните средства е направено с цел осигуряване на повече собствени приходи от този вид местен данък и ще даде възможност за реализиране на редица проекти за проектиране, изграждане и реконструиране на инфраструктурни обекти на територията на община Кърджали, изграждане на нови улици,благоустрояване и създаване на здравословна градска среда.

Предлага се увеличение на ставките само на леки автомобили с мощност на двигателя над 74 kw, които към момента са на минимално ниво.

Предложението е: за автомобили с мощност над 74 kw до 110 kw включително от 1,1 лв. за киловат да стане 1,45лв. за киловат, за автомобили с мощност над 100 kw –от 1,23лв. за киловат да стане 1,80лв. за киловат.
3. Съгласно разпоредбата на чл.61с от Закона за местни данъци и такси , Общинският съвет определя с наредба по чл.1,ал.2 размера на туристическия данък в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка, съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване.
С Решение №88/25.04.2014г на ОбС –Кърджали е определен размерът на дължимия туристически данък за местата за настаняване.
За община Кърджали беше приета стъпка от 0,20лв. за звезда.
а/  категория 1 звезда – 0.20 лв. за нощувка;
б/  категория 2 звезди – 0.40 лв. за нощувка;
в/  категория 3 звезди – 0.60 лв. за нощувка;
г/  категория 4 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
д/  категория 5 звезди – 1.00 лв. за нощувка.
Общинска администрация предлага увеличение на ставките на туристическия данък за местата за настаняване за категория една звезда с 0,10лв.,а за останалите  с по 0,20лв. за категория.
 По изложените съображения, за увеличаване на собствените приходи на общината, с цел изпълнение на приетите мерки за финансово оздравяване, кметът на Кърджали инж. Хасан Азис счита, че промяна на ставките на посочените данъци е наложителна.
Проекторешението е следното:
На основание  чл. 21, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1,  ал. 2,чл.22,чл.55,ал.1,чл.61с,ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински  съвет – Кърджали приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали:
§ 1. В чл.15 от раздел І „Данък върху недвижимите имоти“ се изменя така:
Било:
Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер на:
а/ /Изменена с Решение №1/22.01.09 г.на ОбС – Кърджали/ 1,2 на хиляда за всички имоти на гражданите и жилищните имоти на предприятията;
б/ /Изменена с Решение №1/22.01.09 г.на ОбС – Кърджали, Изменена с Решение №11/20.01.2011 г. на ОбС-Кърджали/ 1,3 на хиляда за нежилищните имоти на предприятията.
Става:
Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер на 1,9 на хиляда.
§ 2. В чл.41 (1) от раздел ІV „Данък върху превозните средства“ се изменя така:
Било:
1.         до 37 kW включително                                     0.44 лв. за 1 kw
2.         над 37 kW до 55 kW включително                  0.50 лв. за 1 kw
3.         над 55 kW до 74 kW включително                  0.65 лв. за 1 kw
4.         над 74 kW до 110 kW включително                1.10 лв. за 1 kw
5.         над 110 kW                                                         1.23 лв. за 1 kw

Става:
1.         до 37 kW включително                                     0.44 лв. за 1 kw
2.         над 37 kW до 55 kW включително                  0.50 лв. за 1 kw
3.         над 55 kW до 74 kW включително                  0.65 лв. за 1 kw
4.         над 74 kW до 110 kW включително                1.45 лв. за 1 kw
5.         над 110 kW                                                         1.80 лв. за 1 kw
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55,ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
§ 3. В чл.58 (1) от раздел VІ „Туристически данък“ се изменя така:
Било:
1/  категория 1 звезда – 0.20 лв. за нощувка;
2/  категория 2 звезди – 0.40 лв. за нощувка;
3/  категория 3 звезди – 0.60 лв. за нощувка;
4/  категория 4 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
5/  категория 5 звезди – 1.00 лв. за нощувка.
Става:
1/  категория 1 звезда – 0.30 лв. за нощувка;
2/  категория 2 звезди – 0.60 лв. за нощувка;
3/  категория 3 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
4/  категория 4 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
5/  категория 5 звезди – 1.20 лв. за нощувка.

24rodopi.com
Изпрати :

+ коментара + 15 коментара

Анонимен
1/12/16 15:54

В ЧЕРНООЧЕНЕ ДАНЪЦИТЕ СА ДВА ПЪТИ ПО-ВИСОКИ! МЕСТИМ СЕ В КЪРДЖАЛИ!

Анонимен
1/12/16 15:56

Почти 50 процента увеличение на данък имот??? Очевидно окончателно са се побъркали. В коя паралелна реалност живечт тези хора???

Анонимен
1/12/16 15:59

ядоха пиха сега народа ше плаща

Анонимен
1/12/16 16:47

Кмете ,къде ще идат тези пари обаче.Виждаме ,че за пътища и тротоари не отиват ,виждаме че за осветление също не отиват ,виждаме че и за поддръжка на градинките и парковете също не отиват...Къде ще идат парите?Дайте подробно описание на разходите на общината за 2016г. Видяхме ,че за "обмяна на опит" ,семинари и др. безплатни харчове сме доста на пред.Половината общински служители и селски кметове видяха какво е това СПА- процедури и други държави с нашите пари.Щом ще качвате данъците ,кажете колко пари очаквате да влезнат и колко ще изхарчите и за какво.Колко са комисионите на служителите ви по евро-проектите и колко са успешни тези проекти и полезни за общината.Преди да увеличавате каквото и да било ,дължите подробен отчет пред гражданите и то напълно прозрачен и обществен.Родопи 24/7 дръжте им сметка ,накарайте ги да се отчетат.

шофьор
1/12/16 17:49

Само в Кърджали- за повече дупки по улиците, по-голям данък.

Анонимен
1/12/16 18:24

Значии през 2017 пак ще има пари за лимузини,за любовници,за екзотични дестинациии от много работещите и много полезните администрацииии........а за прилични заплати,пенсиии,детски,майчинства, демографската криза никого не ги интересува

Анонимен
1/12/16 18:37

браво да живее най успешния кмет инж.Хасан Азис,ако и този път не публикувате изказването ми и на вас да ви ......се случи

Анонимен
1/12/16 19:31

obshtinata sama da si sabira smetta togava da vidim kolko shte bade taksa smet amk---- aptallari

Анонимен
1/12/16 20:37

Da mu misliat Gorubso, Harmoni, Schwarzgrupp, Muzeite, Kriptite, Dhamiite, Paraklisite... Partizanite s Partiini clubove...

Анонимен
1/12/16 21:06

6te plastame elate v selo gluhar

Този път ще има гонка
2/12/16 01:20

Кърджалийци, налага се целия град да отидем в общината. УВЕЛИЧЕНИЕТО няма да е 1 януари, то вече е 50% отгоре за данъците за 2016. През лятото докато стояхте под сянката на някой баобаб общинските съветници НЕ СПАХА, А ГЛАСУВАХА И УВЕЛИЧИХА ДАНЪЦИТЕ С 50%... Сега като ви го напраскат още веднъж ще видите звезди посред бял ден. Града е пълен с мръсотия, във възрожденци няма тротоари, детски градини и площадки също. За осветлението да кажа, че едно извинение не е достатъчно. И да не досаждам и да изброявам очевадните неща предлагам на ОТИДЕМ целия град на СЕСИЯТА, че да видим със собствените си очи, кой какво гласува! Общински съветници, комисионери /защото са във всевъзможни комисии/ Кърджали изглежда като азиатски град. Опомнете се!

Анонимен
2/12/16 08:05

"Щом ще качвате данъците ,кажете колко пари очаквате да влезнат и колко ще изхарчите и за какво"

Целта е да съберат още около 2.5 - 3 милиона лева от прокъсания джоб на хората. Вече за какво ще ги изхарчат - за каквото и досега, европроекти със съмнителен ефект, обществени поръчки и заплати. Иначе, щом сме на една четвърт от стандарта на софиянци, логично е и данъците да са на една чествърт. Максимумът по закон е 4.5 промила, и никъде имотите не се облагат с толкова. Значи в Кърджали ставката трябва да е около 1 промил. А пък изравняването на жилищата и промишлените имоти е безумие, което отново ще рефлектира върху заплатите на всички хора в посока надолу.

Анонимен
2/12/16 17:24

Призовавам само хомосексуалистите да го подкрепят. Нека по този начин се преборят колко са.

Анонимен
2/12/16 19:33

Еми крадяха крадяха, сега ние да им съживяваме градовете.

Анонимен
2/12/16 20:13

Реджеб от Лисиците за магарето колко данък ще плаща

110Кw

Публикуване на коментар

Съдържанието на 24rodopi.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24rodopi.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24rodopi.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24rodopi.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24rodopi.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24rodopi.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK

Харесайте ни...

Изпращане на мейл адреса ви:

 
24 родопи